Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
10°C
Powróć do: Gmina Kozy

Kierownictwo Urzędu Gminy Kozy

Władze Gminy Kozy:

WÓJT Gminy Kozy

Jacek Kaliński  pok. nr 19, tel. 33 829 86 50

Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński

WÓJT

Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status Wójta.

Wójt jest administratorem danych osobowych w Urzędzie.

Wójt jest szefem obrony cywilnej Gminy.

Wójt jest szefem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy.
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 3. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 4. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych,
 5. Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu o ile przepis prawa nie stanowi inaczej,
 6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 7. Powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
 8. Nadzorowanie realizacji budżetu gminy,
 9. Kierowanie działaniami w zakresie obronności i obrony cywilnej,
 10. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.
 11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Radcy prawnego,
 • Stanowiska pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Stanowiska pracy ds. Obrony Cywilnej i Obronnych,
 • Archiwisty zakładowego,
 • Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 • Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej,
 • Jednostki Realizującej Projekt,
 • Głównego specjalisty ds. kanalizacji sanitarnej.

W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje Wójta wykonuje Zastępca.

 

Zastępca WÓJTA Gminy Kozy

Marcin Lasek  pok. nr 20, tel. 33 829 86 50

 Zastępca Wójta Gminy Kozy Marcin Lasek

ZASTĘPCA

 1. Kieruje określonymi grupami spraw w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy Wójtem i Zastępcą.
 2. Przejmuje koordynację prac Urzędu Wójta w czasie jego nieobecności.
 3. Bezpośrednio sprawuje nadzór nad Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
 4. Nadzoruje realizację zadań w zakresie: zamówień publicznych, kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, promocji, zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi
 5. Zastępca przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych odrębnymi zarządzeniami Wójta oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

 

SEKRETARZ Gminy - Monika Olma pok. nr 21 tel. 33 829 86 50

 

3 

SEKRETARZ

 1. Organizuje pracę Urzędu i w tym zakresie nadzoruje oraz zapewnia prawidłową  działalność referatów i samodzielnych stanowisk prac.
 2. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.
 3. Opracowuje projekty statutu Gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu.
 4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Koordynuje i nadzoruje prowadzone kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
 6. Prowadzi rejestry aktów prawnych – zarządzeń Wójta.
 7. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.
 8. Współpracuje z Radą.
 9. Nadzoruje przygotowywanie materiałów i projektów uchwał pod obrady Rady.
 10. Uczestniczy w obradach Rady.
 11. Prowadzi sprawy i kieruje pracami związanymi z przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendum.
 12. Koordynuje pracę obsługi prawnej Urzędu.
 13. Analizuje akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych, informuje Wójta o zadaniach Gminy wynikających z aktów prawnych, prowadzi nadzór nad realizacją tych zadań.
 14. Bierze udział w organizacji i realizacji zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.
 15. Nadzoruje sprawy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w Urzędzie.
 16. Bezpośrednio kieruje pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
 17. Przy wykonywaniu zadań Sekretarz działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

 

SKARBNIK Gminy - Katarzyna Matuszek pok. nr 4 tel. 33 829 86 50

 image001 

SKARBNIK

Zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz obsługą finansowo – księgową Gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu Gminy oraz jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • bezpośrednie kierowanie  pracą Referatu Finansów,
 • inicjowanie założeń polityki finansowej gminy,
 • opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
 • dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 • składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 • przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania planu finansowego,
 • opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących obiegu dokumentów księgowych oraz inwentaryzacji mienia komunalnego,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym i o opłacie skarbowej,
 • sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi w referacie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw finansowych, z wyłączeniem instytucji kultury,
 • nadzorowanie opracowywania sprawozdawczości finansowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
 • w zakresie spraw wynikających z pełnienia funkcji głównego księgowego Urzędu:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Przy wykonywaniu zadań Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.