Logo Gminy Kozy

Apel Rady Gminy Kozy o zaprzestanie wycinki w lasach

Ocena 0/5
NAPIS: APEL RADY GMINY KOZY STOP WYCINCE LASÓW NA TLE LASU

Na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy Kozy IX kadencji, po zaprzysiężeniu Wójta i Radnych podjęto 10 uchał. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Uchwała I/8/24 Rady Gminy Kozy z dnia 7.05.2024 w sprawie przyjęcia apelu o wstrzymanie wycinki drzew oraz wprowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na obszarze lasów państwowych położonych w Kozach. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie, co potwierdzają "Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o wstrzymanie wycinki drzew oraz wprowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie lasów państwowych położonych w Kozach" na stronie kozy.esesja.pl  

APEL RADY GMINY KOZY

Rada Gminy Kozy wyraża swoje poważne zaniepokojenie działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie prowadzenia użytkowania rębnego, apelując o natychmiastowe wstrzymanie wycinek drzew, zmianę sposobu gospodarowania w ramach realizacji obecnie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu, w granicach Gminy Kozy oraz uruchomienie procedury jego zmian, celem zmniejszenia wysokich weryfikacji planowanych etatów rębnych. Apelujemy również o zrozumienie zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności i dążenie do osiągnięcia kompromisowych rozwiązań w ramach obowiązującego prawa. 

Apel podyktowany jest koniecznością zmiany priorytetów w zarządzaniu lasami położonymi w naszej gminie. Apelujemy, aby priorytetem gospodarki leśnej była szeroko rozumiana wielofunkcyjność, utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i stabilność drzewostanów oraz podnoszenie walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Planowane działania powinny zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z terenów leśnych, zachować estetykę krajobrazu leśnego przy jego spowolnionej wymianie pokoleniowej, tak aby zachowana została trwałość lasu oraz pełnionych przez las funkcji. 

Wprowadzenie ograniczeń jest kluczowe ze względu na oczekiwania lokalnej społeczności zaniepokojonej rozmiarem pozyskiwania drewna. Nadmierna wycinka lasów znajdujących się w zasobie państwowym może doprowadzić do utraty wielu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i społecznych naszej gminy, przede wszystkim przez niszczenie siedlisk przyrodniczych i zmniejszanie bioróżnorodności. 

W czasach, gdy obserwujemy dynamiczny rozwój polskich miast i wsi oraz niekorzystne zmiany klimatu nadrzędnym celem powinna być ochrona środowiska naturalnego. Lasy na terenie Gminy Kozy to w większości lasy górskie, które pełnią funkcję lasów ochronnych, a także są to obszary Natura 2000. Lasy w naszej gminie pełnią wyjątkową, trudną do przecenienia funkcję społeczną i nie należy ich traktować jako źródła doraźnego zysku. Są dla lokalnej społeczności priorytetem zasługującym na racjonalną gospodarkę i indywidualne podejście. Nasze lasy istotnie przyczyniają się do łagodzenia skutków zmian klimatu, a także bezpośrednio wpływają na rozwój regionu, w tym szeroko rozumianą turystykę. 

Aktualnie prowadzone wycinki w ramach obowiązującego Planu Urządzenia Lasu (PUL) realizowane są w znacznym rozmiarze, co budzi niepokój mieszkańców, przyrodników oraz odwiedzających nasz region turystów. Spacerując, ludzie widzą zamiast krajobrazu znajomego lasu, powierzchnie zrębowe, co wywołuje w nich poczucie żalu i dyskomfortu. Konieczne jest zatem ograniczenie pozyskiwania drewna, ograniczenie intensywności cięć w lasach leżących na terenie i wokół Gminy Kozy oraz podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej przeciwdziałającej zagrożeniom lasu, wynikających z rozwoju cywilizacji. 

W oparciu o powyższe Rada Gminy Kozy, w imieniu lokalnej społeczności apeluje o niezwłoczne zaprzestanie wycinki bezcennego dziedzictwa przyrodniczego i społecznego Gminy Kozy oraz ponowną analizę skali działań związanych z wycinką drzewostanu.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności