Logo Gminy Kozy

Kwalifikacja wojskowa 2023

Ocena 0/5

W okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są m.in. mężczyźni urodzeni w 2004 roku; mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; a także kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny.

 

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Kozy przeprowadzona zostanie w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt gminy za pośrednictwem imiennego wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalania osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, z urzędu albo na wniosek, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

 

Dla mężczyzn z terenu gminy Kozy kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w terminie od 15 czerwca 2023 r. do  19 czerwca 2023 roku. Szczegóły  dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2023 roku znajdują się w publikowanym poniżej Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z 31 marca 2023 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2023 roku

Na podstawie art. 59 ust.1 – ust.4, art.57 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022r. poz. 2305 ) ,  §  3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  z dnia 8 marca 2023r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. poz.440 ) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku ( Dz.U. , poz.333 ) informuje się  co następuje:

           

1. W okresie od dnia 17  kwietnia do dnia 21 lipca 2023 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

 

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt 3 wzywa się:
a) mężczyzn urodzonych w 2004 roku,

 

b) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 

c) osoby , które w latach 2021 – 2022 :

   - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

   - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa  w art.64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 

d) kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę  w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.7 ustawy  z 11 marca  2022r. o obronie Ojczyzny,

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą  60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt  2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie: miasta Szczyrk; miast i gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice; gmin: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14 – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w okresie od dnia 31 maja do dnia 14 lipca 2023 r. z  wyłączeniem 9 czerwca 2023r. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 12.00 .

 

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62. ust.3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy, 

c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenia zgłoszenie się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną o której mowa w art. 62 ust.3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust.4 ustawy,

c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia , w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się Wójt lub Burmistrz ( prezydent miasta ) wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust.2 , jeśli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis  z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym  w administracji. 

 

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem ( prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem  wojskowego centrum rekrutacji w określonym  terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie ( art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 ( art.685 ustawy o obronie Ojczyzny ).

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej

 

Wojewoda Śląski 

(-) Jarosław Wieczorek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności