Logo Gminy Kozy

Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach

W ramach przeprowadzonych prac wykonano wykopy liniowe po wytyczonej tracie,  w których ułożono i zamontowano przewody kanalizacyjne. Ponadto zabudowano studzienki rewizyjne i wykonano wylot kanału do istniejącego rowu melioracyjnego. Po wykonaniu prac ziemnych uporządkowano teren i przywrócono do stanu pierwotnego, a na ulicy Podgórskiej odtworzono nawierzchnię asfaltową. Całość inwestycji wyniosła 389 319,63 zł z czego 360 829,63 zł zostało dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.