Logo Gminy Kozy

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zadania

Do zadań referatu należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki komunalnej, transportu publicznego, rolnictwa, gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy, działalności gospodarczej, gospodarki odpadami, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres zadań refertatu KOŚ opisuje paragraf 25 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.

Telefon (33) 829 86 50

Fax (33) 829 86 74


Kierownik Referatu

Katarzyna Reczko
Nr biura 15 - I piętro
Tel. (33) 829 86 67

sprawy z zakresu:

 • nadzoru nad gospodarką komunalną,
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy,
 • koncesji alkoholowych,
 • zarządzanie i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z targowiskiem gminnym. 

Inspektor

Iwona Tlałka
Nr biura 15 - I piętro
Tel. (33) 829 86 67

Sprawy z zakresu:

 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy,
 • przyjmowania wniosków do Programu "Czyste Powietrze".

Podinspektor

Łukasz Żurek
Nr biura 5 - parter
Tel.  (33) 829 86 68

sprawy z zakresu:

 • ochrony środowiska,
 • dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych,
 • opiniowania wniosków i wydawania  zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku w gminie.

 


Inspektor
Bożena Koczur
Nr biura 5 - parter
Tel.  (33) 829 86 68

sprawy z zakresu:

 • rolnictwa,
 • gospodarki wodno – ściekowej,
 • nadzoru nad cmentarzem komunalnym. 

Inspektorzy
Elżbieta Malarz
Paulina Zarębska
Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 829 86 78

Sprawy z zakresu:

 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku w gminie.