Logo Gminy Kozy
Powróć do: Dla Mieszkańca

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz każdego szczebla: od lokalnych po centralne przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, ich zmiany lub uchwalania nowych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli.

Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Jest to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.Poniżej znajdują się linki do konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego i uchwały do konsultacji:


Konsultacje Uchwał z roku 2023:

Zarządzenie Nr 177/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 

Konsultacje Uchwał z roku 2022:

 

Zarządzenie Nr 159/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/281/22 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Kozy

Zarządzenie Nr 140/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy.

Zarządzenie Nr131/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektuuchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 
Informacja o wynikach konsultacji Gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Kozach
Zarządzenie Nr 48/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Kozach
Zarządzenie Nr 138/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy.
Zarządzenie Nr 137/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/172/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Kozy
OGŁOSZENIE - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.
Zarządzenie Nr 124 /21 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/172/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Kozy

Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy dotyczącymi zmiany nazwy ronda położonego w Gminie Koz

Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokowym w Kozach.


Konsultacje Uchwał z roku 2020 :

Zarządzenie Nr 148/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 listopada 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy,
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
5) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Kozy,
6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Zarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

Zarządzenie Nr 163 /20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał:
1.przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023,
2.uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023