Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gmina Kozy

Organy Gminy

Organami gminy są rada gminy i wójt gminy.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, którego kadencja trwa 5 lat. Organ ten składa się z 15 radnych. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Do zadań rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy zakładają, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta, uchwalanie budżetu, podejmowanie uchwał w sprawach podatków, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, które przekraczają zakres zwykłego zarządu.

Rada gminy ma też kompetencje do kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Jego kadencja jest powiązana z kadencją rady gminy. Ustawa o samorzadzie gminnym mówi, że kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wybrania go przez nią i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do jego zadań należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie. Ponadto wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zadania Wójta i Rady Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Kozy powołany do życia Uchwałą Nr XLIV/337/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy.

Wójt powołuje w drodze zarządzenia Zastępcę i zatrudnia Sekretarza na umowę o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Natomiast Skarbnika powołuje w drodze uchwały Rada Gminy na wniosek Wójta. Zadania Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika oraz pozostałych pracowników samorządowych określone są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kozy